top of page

My Site 1 Group

Public·112 members

[[POZERAŤ TV@]] DAC : Ružomberok zápas živý 11.11.2023


pred 6 dňami — 2023 — Ružomberok MŠK Žilina živý 28.10.2023 pred 1 hodinou — 2023 — Štart Niké ligy - 1. kolo, zápas Žilina - Ružomberok Termín duelu ...


Priamy kop na druhej strane, Kostadinov v�ak loptu viac-menej len odovzdal. Fuuuuh, ale z kontry sme zase mohli aspo� vyrovna�. Ramirez po centri hlavou tesne minul prav� �r�. Ronan sa hne� po pr�chode ukazuje vo v�bornom svetle. Najprv sa sna�il vysun�� Ramireza kr�sny dlh�m pasom a z n�sledn�ho rohu tie� n�dejne h�adal spoluhr��ov, ktor�m nech�balo ve� ak zakon�eniu. Ronan, vitaj sp� po zranen�! U� si n�m ch�bal. Azda ty bude� na�im �ol�kom. Nahradil M. ViduCenter Moj�i�a z �avej strany, no pred br�nou sa nena�iel hr��, ktor� by loptu mohol dorazi�. F�bry zahr�val priamy kop, kde v�ak nastrelil len s�perov m�r. Sna�ili sme sa rozlo�i� aj �al�iu akciu, no K. Vida sa lopty nedo�kal. Hra je preru�en� kv�li o�etrovaniu Kojnoka hne� ved�a postrannej �iary, bude v�ak v poriadku. Striedanie v t�me FC DAC Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Blackman, prich�dza Taiwo. DAC 1904 vs MFK Ružomberok aktuálne skóre, H2H a Zápas je súčasťou Niké Liga. DAC 1904 hral proti MFK Ružomberok v 1 zápasoch živé výsledky, harmonogram a výsledky. Livescore Sofascore je k dispozícii ako ... Po centri z �av�ho kr�dla hlavi�koval Ramirez, no tiesnen� nenamieril presne. Dostali sme sa aj ku kopu rohov�mu, kde v�ak lep�ie obst�li hostia. Lopta v�ak zostala u n�, a tak predsa len zakon�il Kru�liak, no strelou meter nad. Prv� �tandardka na na�ej strane. F�bry poslal loptu na vzdialenej�iu �r�, kde si na �u nabiehal Kru�liak, no prv� pri nej bol Twardzik. F�bry s�ce �ikovne nahral loptu Ramirezovi, no ten sa na hranici pokutov�ho �zemia z n�dejnej poz�cie trafil poriadne zle. Ramirez sa Blackmanom sa nie�o sna�ili v pokutovom �zem�, no druh� menovan� po pase pri�iel o loptu. Na�alej sa nedok�e presadi� ani jedno mu�stvo. Hostia si v�ak vybojovali roh, ktor� zahral Kostadinov. Lopta skon�ila rovno u n�ho g�lmana. Sme svedkami hry preva�ne medzi �estn�stkami, ktor� je doplnen� mimoriadnym mno�stvom nepresnost� z oboch str�n. Roh na strane mu�stva spod �ebra�u s�ce neletel zle, no hr��i boli na loptu prikr�tky. Sta�ilo po�iada� a prv� strela na br�nu aj pri�la, konkr�tne od M. Vidu, ktor� ale z ostr�ho uhla poslal loptu priamo do Kraj�irikovho n�ru�ia. Teraz teda sa popros�m o n� g�l. Aktivitu pomaly za��name zvy�ova�, no u� by to chcelo aj strelu na br�nu. Dunajská Streda: DAC odíde s dlhým nosom 22. 2. 2020 — Hráči DAC Dunajská Streda. FUTBALNIKÉ LIGA. Analýza zápasu Ružomberok – Dunajská Streda: DAC odíde s dlhým nosom. Striedanie v t�me FC DAC Dunajsk� Streda: z ihriska odch�dza Oravec, prich�dza �mel�k. Dostali sme sa e�te k F�bryho strele, no t� presn� nebola. Ko�trnov n�dejne vyzeraj�ci center sa sna�ili hlavi�kova� obaja Vidovci, no obaja boli prikr�tky. Tentokr�t sa nehr� pre o�etrovanie �ungela, ale aj on bude v poriadku. Jeden center za druh�m let� po pokutov�ho �zemia, no loptu skroti� zatia� nedok�eme. Dne�n� z�pas v�ak treba vyhra�. Mak�me, mak�me chlapci! Aj napriek tomu, �e sa n�mu mu�stvu nedar�, tak fan��ikovia ho vytrvalo �en� dopredu za �o im patr� obrovsk� v�aka. �al�� F�bryho rohov� kop nedoletel k adres�tovi, preto�e sa o� postaral vysok� J. Maslo. Mohli sme inkasova� aj druh�kr�t. Ko�trna si po centri nepostr�il �ungela, a ten hlavi�koval tesne ved�a. Za�al sa druh� pol�as. V�kop tu patril na�im futbalistom a striedaniu, ktor� sa po prvom pol�ase dalo o�ak�va�. �vodn� polovica stretnutia je za nami, no �smev na tv�ri zatia� nem�me. Boli sme toti� svedkami menej ��avnat�ho futbalu s minimom g�lov�ch pr�le�itost� a z�rove� nesmierneho mno�stva nepresnost� z oboch str�n. Navy�e, v z�vere pol�asu sme si neudr�ali Moj�i�a, a tak sme navy�e kruto inkasovali. Prv� pol�as sa skon�il. Rozhodca prid�va k prv�mu pol�asu e�te jednu min�tu. Ru�omberok dal g�l! �tandardka aj pre host�. Z ostr�ho uhla loptu zahral Kostadinov, ktor� v �estn�stke na�iel najvy��ie sk��uceho Moj�i�a. Ten sa do lopty poriadne oprel, a Jedli�ka tak zostal bez �ance. F�bry poslal loptu z rohov�ho kopu na bli��iu �r� ku K. Vidovi, no hlavi�kov� s�boj vyhral znovu ru�ombersk� Twardzik. �al�� rohov� kop z na�ej strany. Lopta doletela do mal�ho v�pna, kde sa o �u postaral Twardzik. Bl�ime sa ku koncu prv�ho pol�asu, no zatia� sme ve�a futbalovej kr�sy nevideli. kola Slovnaft Cupu predstav�me v stredu 25. septembra o 17:00 v Skalici proti p�oligov�mu Radimovu. Ligov� pokra�ovanie je zase na programe v nede�u 29. septembra, kedy priv�tame �ilinu. Dovtedy V�m �akujem za pozornos� a z�rove� V�m prajem pr�jemn� zvy�ok v�kendu. L��i sa s vami Milan Vr�be�. Dovidenia! Priamy kop v z�vere pre hosti, z�skali aj rohov� kop, ktor� tradi�ne odohraj� pri z�stavke. �lt� kartu dost�va Ko�trna (FC DAC Dunajsk� Streda). Hra je preru�en�, ke�e po zhlavi�kovan� od M. Vidu le�� otrasen� na zemi Qose. �i bude schopn� pokra�ova� sa e�te uvid�. K prvej strele host� sa dostal Gerec, ktor� napriahol z ostr�ho uhla a na�u br�nu teda netrafil. Smerom dopredu sa pozreli aj hostia, no �aleko sa teda nedostali. Blackman poslal kr�sny center z pravej strany na K. Vidu, ktor� ale vo vzduchu, v n�dejnej poz�cii ju nevedel umiestni� medzi tri �rde. Op� sa predv�dzame �zemnou prevahou na ihrisku, ktor� ale k n�dejn�m �tokom teda nevedie zatia�. �urma predviedol �plne zbyto�n� hlavi�kov� s�boj v strede po�a, kde okrem lopty trafil aj hlavu K. DAC 1904Koniec z�pasu. Tak to je stra�n� �koda, po troch v�azstv�ch n�s dnes Ru�omberok zdolal. V z�pase si dlh� dobu nedok�zalo vytvori� v�raznej�iu �ancu ani prevahu ani jedno mu�stvo, a tak Ru�omberok vyu�il takmer jedin� g�lov� pr�le�itos�, k�m n� z�vere�n� tlak a viacero �anc� neboli odmenen� ani vyrovnan�m. �akujeme kr�sne v�ak fan��ikom, �e n�s dnes pri�li podpori� v neskuto�nom po�te takmer 8400 fan��ikov! Jarmo�n� z�pas je na konci, prajeme V�m pr�jemn� pre�itie zvy�ku �itnoostrovsk�ho jarmoku aj po tejto smutnej prehre, k�m najbli��ie sa predstav�me op� uprostred t��d�a, kedy sa v r�mci 4. Striedanie v t�me MFK Ru�omberok: z ihriska odch�dza Kojnok, prich�dza Jonec. Zatia� najv��ia g�lov� pr�le�itos� n�ho mu�stva zostala �ia� prem�rnen�, ke� sa �mel�k sna�il vyu�i� zav�hanie od Twardzik. S�m sa ocitol pred g�lmanom host�, no z ostr�ho uhla nena�iel recept na prekonanie Kraj��rika. Na �tadi�ne sa nach�dza fam�znych 8389 div�kov, �akujeme kr�sne. F�bry sa dostal k strele asi z dvadsiatich metrov. Loptou v�ak znovu rovno trafil g�lmana host� a teda rozruch na trib�bach nevznikol. Aj druh� pol�as pokra�uje v podobnom duchu ako prv� a to s men��m mno�stvom g�lov�ch pr�le�itost�, no nepresnosti sa azda trochu zn�ili. (ŽIVÉ VYSIELANIE TV-) Skalica : Ružomberok zápas živý 4 pred 7 dňami — (ŽIVÉ VYSIELANIE TV-) Skalica : Ružomberok zápas živý 4 novembra 2023 4. 8. 2023 — Futbalisti MFK Ružomberok vyhrali v piatkovom zápase 2. FC DAC 1904 Dunajská Streda - MFK Ružomberok FC DAC 1904 Dunajská Streda DAC. štvrtok 24.11.2022, 18:30. MOL Aréna. 1:0. (1:0). MFK Ružomberok RUŽ. Góly. Domáci. Sebastian Nebyla (24“). Hostia. Bez gólov. Striedanie v t�me MFK Ru�omberok: z ihriska odch�dza Gerec, prich�dza Bob�ek. Rozhodca prid�va k z�veru stretnutia e�te tri min�ty. �al�� �tok po pravej strane ihriska, no znovu sme sa k br�ne nedostali. �al�� �tok prebiehal po pravom kr�dle, no �mel�k bol o loptu odzbrojen�. No to sn�� nie je mo�n�, �e ak� smolu m�me op�. Ronan z rohov�ho kopu na�iel Beskorovainyiho a ten hlavou ope�iatkoval brvno! Chlapci dr�te sa, ten g�l mus� pr�s�, mus�! Ka�dou min�tou tohto pol�asu sme lep��, no t�to snahu treba korunova� g�lom. Po centri od F�bryho si loptu postr�il a poslal do bezpe�ia kapit�n Maslo. F�bryho hlavi�ka u� teraz tak� n�dejn� nebola, br�nu slu�ne minul, �o je akur�t �anca pre host� zdr�ova�. DAC : Ružomberok živý 11 novembra 2023 pred 5 hodinami — ((ŠPORT)) FK DAC Ružomberok zápas naživo 11/11/2023 pred 3 hodinami — FK DAC : Ružomberok živý 11 novembra 2023 Živé HD pred 1 hodinou — FC Dac ... Žilina Podbrezová živý 5 novembra 2023 - Warriors Inc. pred 6 dňami — 2023 — Ružomberok MŠK Žilina živý 28.10.2023 pred 1 hodinou — 2023 — Štart Niké ligy - 1. kolo, zápas Žilina - Ružomberok Termín duelu ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page